Verkoopsvoorwaarden

1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, overeenkomsten van verkoop en leveringen van, met en door Woodeko bv. Zij maken integraal deel uit van elke overeenkomst die met de koper wordt afgesloten. De koper verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene en bijzondere voorwaarden. De koper wordt geacht onze voorwaarden te aanvaarden door zijn loutere bestelling.

2. Aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend en zonder verbintenis vanwege Woodeko bv. Geen enkele bestelling of zij rechtstreeks of door tussenkomst van een vertegenwoordiger geboekt wordt, is geldig tenzij na aanvaarding door Woodeko bv. Slechts na schriftelijke verkoopsbevestiging komt een overeenkomst tot stand. Alle hoe ook genaamde studies, ontwerpen, bestekken, plannen of documentatie door Woodeko bv verstrekt, blijven steeds haar volledige eigendom en moeten haar op eerste verzoek worden teruggegeven. In geen geval mogen bedoelde stukken aan derden uitgeleend worden of in mededeling gegeven worden.

3. Omstandigheden als brand, staking, lock out, ontploffingen, zware sneeuwval, overstromingen, machinebreuk, schaarste aan drijfkracht, aan grondstoffen, aan materieel, aan werkkrachten of aan transportmiddelen, ongevallen, uitzonderlijke verkeershinder, import- en exportbeperkingen, …, alsmede alle omstandigheden die de uitvoering van een overeenkomst kunnen vertragen, hetzij bij ons, hetzij bij onze leveranciers of onderaannemers, worden in ieder geval beschouwd als overmacht wanneer zij de levering bemoeilijken of vertragen.

4. Tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst, dienen de leveringstermijnen aanzien te worden als louter informatief, en kunnen deze termijnen niet leiden tot contractbreuk en/of schadeloosstelling. Wijzigingen aan de bestelling in opdracht van de koper betekenen automatisch dat de initieel vooropgestelde leveringstermijnen vervallen. Laattijdige levering geeft behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst geen aanleiding tot weigering van de koopwaar door de koper, noch tot het recht van de koper om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. Bij overeengekomen terugname van voorraadartikelen zal de verkoper 20% van de factuurwaarde aanrekenen voor vracht- en administratiekosten. De terugname zal alleen door de verkoper aanvaard worden indien deze artikelen zich in de oorspronkelijke staat en de oorspronkelijke verpakking bevinden.

5. De levering en inontvangstname geschiedt in onze magazijnen, vóór vertrek, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord. Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen zijn alle kosten van vervoer, verzending, laden en lossen ten laste van de koper, zelfs indien deze handelingen geschieden op initiatief van Woodeko bv met haar vervoermiddel door haar aangestelden en/of uitvoeringsagenten. De goederen worden steeds vervoerd onder verantwoordelijkheid en op risico van de koper, zelfs wanneer zij franco zijn verkocht.

6. De koper wordt eigenaar van de door Woodeko bv geleverde koopwaar op het ogenblik dat hij aan alle betalingsverplichtingen ten aanzien van Woodeko bv heeft voldaan, met inbegrip van deze voortspruitende uit andere transacties. De koper erkent dat dit beding van eigendomsvoorbehoud hem ter kennis is gebracht en door hem is aanvaard alvorens de levering van de verkochte goederen. Gelet op het eigendomsvoorbehoud is het de koper verboden de verkochte koopwaar te vervreemden of op enige wijze onherkenbaar te maken voor algehele betaling en dit op straffe van een extra forfaitaire schadevergoeding, gelijk aan de helft van de prijs van de geleverde goederen, ongeacht het recht de reële schade te vorderen. Indien de koper in weerwil van dit eigendomsvoorbehoud toch tot vervreemding aan een derde overgaat, dan gaan in toepassing van artikel 1690 B.W. alle schuldvorderingen voortvloeiende uit deze verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling over op Woodeko bv als titularis van het eigendomsvoorbehoud, dit tot zekerheid van algehele betaling door de koper.

7. Vanaf de bestelling van de koopwaar door de koper, draagt deze alle risico's, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, dit niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of afhaling geschiedt op risico van de koper.

8. De door Woodeko bv geleverde materialen worden geacht geaccepteerd te zijn wat betreft het aantal, maatvastheid, houtstructuur, kleur, vochtigheidsgraad en afwerking. Kleuren kunnen afwijken van stalen. Kleurafwijkingen geven geen aanleiding tot terugname noch schadeloosstelling. Leginstructies worden steeds meegeleverd.

9. De inontvangstname van de goederen dekt de conformiteit zowel qua kwaliteit als qua kwantiteit. Alle klachten betreffende non-conformiteit en zichtbare gebreken van de koopwaar dienen op straffe van verval te gebeuren uiterlijk bij de levering van de koopwaar, of uiterlijk twee maanden na de vaststelling ervan door de koper indien de koper een natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroeps- en/of commerciële activiteit. Na deze termijn wordt de levering onherroepelijk als aanvaard beschouwd.
Indien de gebreken opgemerkt worden naar aanleiding van het transport dienen zij tevens op straffe van verval op het vervoersdocument te worden aangebracht. Welkdanige non-conformiteit dient onmiddellijk op de leveringsbon te worden vermeld. Alle andere klachten betreffende de geleverde goederen of de verstrekte diensten dienen schriftelijk bij Woodeko bv toe te komen binnen de 7 dagen na levering. Na deze termijn dient elke levering als onherroepelijk en volledig aanvaard te worden beschouwd. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op Woodeko bv voor schadeloosstelling indien de goederen door hun aanwending schade berokkenen of oorzaak zijn van ongevallen. De verpakking wordt, indien nodig aangerekend en nooit teruggenomen.

10. Klachten in verband met verborgen gebreken zijn slechts ontvankelijk mits aangetekend en voldoende gemotiveerd schrijven dat ter kennis wordt gebracht aan Woodeko bv binnen het jaar vanaf de levering van de goederen en zulks steeds binnen 7 dagen na de ontdekking ervan . De bewijslast van de tijdigheid rust bij de koper. Na deze termijn dient elke levering als onherroepelijk en volledig aanvaard te worden beschouwd.
Iedere rechtsvordering dient op straffe van verval binnen de drie maanden na het zichtbaar worden te worden ingesteld, tenzij gezamenlijk en minnelijk een deskundige wordt aangesteld teneinde technisch advies in te winnen, in welk geval deze termijn wordt verlengd met de duur van de expertise.
Klachten, ook al zijn zij gegrond, verschaffen de koper niet het recht de verdere uitvoering van enig contract met Woodeko bv op te schorten.

11. De goederen zijn niet gewaarborgd, onder geen beding, behalve indien er op de factuur een geschreven en door de zaakvoerder getekende garantieverklaring staat. Consumenten hebben krachtens de Wet betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen wettelijke rechten die door onze eventuele waarborgen onverlet gelaten worden.
Elke verstrekte waarborg beperkt zich evenwel tot de intrinsieke kwaliteit van de koopwaar, met uitsluiting van de plaatsing en/of het bouwconcept, waarvan aangenomen wordt, dat ze uitgevoerd zijn volgens de regels van de kunst.

12. Woodeko bv behoudt zich het recht voor om voor of gedurende de uitvoering van de overeenkomst waarborgen tot betaling van de koopprijs van de koper te eisen. De kosten van vestiging van deze waarborgen vallen ten laste van de koper. Bij weigering houden wij ons het recht voor de bestelling in haar geheel of zelfs gedeeltelijk te annuleren overeenkomstig artikel 17 van deze algemene voorwaarden.

13. Behoudens andersluidend en schriftelijk akkoord zijn onze facturen contant, netto en zonder korting betaalbaar uiterlijk 30 dagen na factuurdatum op het adres van onze maatschappelijke zetel of op de door ons aan te wijzen bankrekening. Aangestelden zijn niet bevoegd om betalingen te ontvangen.
Klachten betreffende de factuur dienen op straffe van verval binnen de 8 dagen na factuurdatum te gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven, bij gebreke waarvan de factuur als aanvaard beschouwd wordt.

14. In geval van laattijdige betaling zal op het factuurbedrag of op het openstaande saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 12 % per jaar verschuldigd zijn, te rekenen vanaf de vervaldag. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo bij wijze van forfaitaire vergoeding verhoogd met 15 % met een minimum van € 75, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Gerechtskosten en andere invorderingskosten vallen ten laste van de koper.
Het uitblijven van betaling op de vervaldag van een factuur brengt verval mee van het betalingsuitstel dat voor andere leveringen zou zijn toegestaan en maakt alle niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar.
Door deze gehele of gedeeltelijke niet-betaling beschikt Woodeko bv van rechtswege over een retentierecht over de koopwaar die zich nog in haar werkplaatsen bevindt, dit tot zekerheid van betaling vanwege de koper.

15. Elke verbreking, opzegging of annulatie van een bestelling of contract, evenals elk niet nakomen van de overeengekomen betalingsvoorwaarden of andere verplichtingen door de koper, geeft Woodeko bv het recht op een schadevergoeding waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 30% van de overeengekomen prijs, het meer gevorderde door Woodeko bv te bewijzen.

16. Woodeko bv heeft het recht om, wanneer artikel 15 van deze algemene voorwaarden toepassing vindt, de verdere leveringen ten aanzien van de koper op te schorten en/of alle met de koper aangegane contracten te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder schadevergoeding voor de koper en dit onverminderd het recht op schadevergoeding voor Woodeko bv, waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 10% van de overeengekomen prijs, het meerdere door Woodeko bv te bewijzen. De wilsuiting hiertoe per brief aan de koper verstuurd, zal hiervoor volstaan.

17. Woodeko bv heeft het recht om contracten met de koper zonder rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen, zonder enige plicht tot schadeloosstelling, indien de koper weigert gevolg te geven aan de bepalingen van artikel 12 van deze algemene voorwaarden. Deze bepaling geldt eveneens indien in de loop van de uitvoering van de overeenkomst de financiële situatie van de koper zich dermate wijzigt dat gevreesd moet worden voor insolvabiliteit, voor het verlies van garanties voor zijn schuldvordering of wanneer de koper in vereffening of in faillissement wordt verklaard.

18. In geval van niet-betaling, of indien de koper, termijnen, uitstellen of een rechterlijk akkoord aanvraagt, of indien de goederen geheel of ten dele zijn aangeslagen bij opeising van een schuldeiser zullen de goederen binnen de 24 uren aan Woodeko bv worden teruggestuurd. In geval van niet teruggave binnen deze termijn, zal de verkoper gemachtigd worden de goederen terug te nemen waar ze zich ook bevinden, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst.

19. De koper en Woodeko bv verklaren uitdrukkelijk dat alle schuldvorderingen van welke aard ook, huidige en toekomstige, waarover zij jegens elkaar beschikken, tussen hen onderling automatisch gecompenseerd worden met alle schulden van welke aard ook, huidige en toekomstige, die zij jegens elkaar verschuldigd zijn en dit op het ogenblik van het ontstaan van de respectieve schuldvorderingen en schulden, onafhankelijk van hun opeisbaarheid. In geval van faillissement of ontbinding van de koper of indien de koper het minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie aanvraagt conform de Wet op de continuïteit der ondernemingen, zal Woodeko bv het recht hebben om de op het ogenblik van de faillietverklaring, ontbinding of aanvraag van één van de procedures van de wet van 31 januari 2009 door de koper, ten laste van deze laatste nog bestaande, al dan niet opeisbare schuldvorderingen van welke aard ook, te compenseren met de op datzelfde ogenblik nog bestaande schulden ten voordele van Woodeko bv, vooraleer één of andere storting aan de gezamenlijke schuldeisers van de gefailleerde, ontbonden of de zich op de wet dd. 31.01.2009 beroepende koper te doen.

20. Louter voor wat betreft de verkoop van producten van Woodeko bv op afstand via de website www.deurkrukjes.com aan kopers die de hoedanigheid van consument bezitten, beschikken deze consumenten over een verzakingsrecht.
De consument heeft in dat geval het recht aan Woodeko bv mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.
Tevens binnen voornoemde termijn van 7 werkdagen dient Woodeko bv door de consument op de hoogte te worden gebracht van het verzoek om het eventueel reeds betaalde bedrag terug te betalen, dit steeds met voorlegging van het betalingsbewijs door de consument. Dit bedrag zal worden teruggestort binnen de 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de verzaking, op een rekeningnummer door de consument op te geven.
Indien het product reeds in het bezit van de consument is, moet de consument het product binnen dezelfde termijn van 7 werkdagen terugbrengen, eventueel terugsturen, op de gepaste wijze, geheel op diens kosten.
Dit verzakingsrecht kan niet worden uitgeoefend indien de koopwaar volgens de specificaties van de consument is vervaardigd.

21. Alle overeenkomsten afgesloten met Woodeko bv zijn onderworpen aan het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel en de Heer Vrederechter van het kanton Meise bevoegd.