Gebruiksvoorwaarden

Deze Website wordt u aangeboden door Woodeko bvba, Brusselsesteenweg 149 b2, 1785 Merchtem. De volgende gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op uw toegang en gebruik van deze Website.

1. Door de toegang tot of het gebruik van deze Website aanvaardt u expliciet de Gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die zijn opgenomen of waarnaar hierin wordt verwezen of eventuele aanvullende voorwaarden uiteengezet op deze website.

2. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door Woodeko bvba worden gewijzigd. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht van zodra zij op de Website verschijnen.

3. Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in verband met deze Website kan en zal uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met het Privacybeleid van Woodeko bvba. Huidige Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Privacybeleid zoals gepubliceerd op deze Website.

4. Hoewel alle informatie die op de Website wordt aangeboden, zorgvuldig werd samengesteld, geeft Woodeko bvba geen enkele waarborg of garantie over de juistheid, de volledigheid of het actuele karakter van deze informatie. Woodeko bvba sluit specifiek alle aansprakelijkheid uit die zou kunnen voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie vermeld op de Website.

5. Websites waarnaar hyperlinks worden gelegd vanuit deze Website, worden door Woodeko bvba niet gecontroleerd. De aanwezigheid van een hyperlink naar websites van derden op deze Website impliceert geenszins een goedkeuring of kwaliteitsgarantie vanwege Woodeko bvba, die niet aansprakelijk kan worden gesteld voor welkdanige onrechtmatige inhoud op websites van derden, via hyperlink verbonden met deze Website.
Woodeko bvba is evenmin aansprakelijk voor eventuele virussen, schade aan uw computersysteem en/of verlies van gegevens, die zouden voortvloeien uit het gebruik van deze Website.

6. Woodeko bvba is niet aansprakelijk voor enige (in)directe schade en/of gevolgschade als gevolg van, of in verband met (de onmogelijkheid tot) de toegang of het gebruik van deze Website, behalve indien dergelijke schade rechtstreeks en uitsluitend is ontstaan door een opzettelijke fout in hoofde van Woodeko bvba.

7. Huidige Website betreft een originele creatie die zowel auteursrechtelijke als andere intellectuele eigendomsrechtelijke bescherming geniet. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, van de auteursrechtelijk beschermde inhoud van deze Website op een andere website, onder welke vorm of op welke wijze dan ook, is op straffe van schadevergoeding onderworpen aan de voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Woodeko bvba.

8. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Elk mogelijk geschil met betrekking tot huidige Gebruiksvoorwaarden behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.